Polityka prywatności

Polityka prywatności Spółki aff44 sp. z o.o.

§.1
Postanowienia Ogólne

1). Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem stron aff44.com (dane osobowe Wydawców/Reklamodawców z wyłączeniem danych osobowych klientów Wydawców i Reklamodawców).

2). Niniejsza polityka dotyczy wszystkich serwisów internetowych oraz firm administratora, których dane linki/dane kontaktowe podane są na stronie aff44.com.

3). Administratorem danych osobowych, o którym mowa w art.4 ust.7 Rodo (Wydawców i Reklamodawców) jest aff44 sp. z o.o., REGON: 362264862, NIP: 5223035736, KRS: 0000570760, z siedzibą przy ul. Marka Kotańskiego 8 lok. 4, 10-166 Olsztyn. Ochrona danych osobowych, o których mowa w art.4 ust.1 Rodo odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

4). Dane osobowe zbierane przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem aff44.com są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej; „Rodo”.

5). Dla interpretacji terminów stosuje się poniżej opisany słowniczek zgodnie z Polityką Prywatności.

6). Słowniczek terminów:

a). USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH- oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, t.j. (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24 )

b). DANE OSOBOWE – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

c). ROZPORZĄDZENIE RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

d). ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi współadministratorami ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych Reklamodawcy lub Wydawcy. Administratorem danych osobowych klientów Wydawcy lub Reklamodawcy jest Wydawca lub Reklamodawca, który wysyła wiadomości sms/email do swoich klientów za pomocą linku, który został przekazany Wydawcy/Reklamodawcy przez Spółkę aff44.

e). SERWIS – rozumie się przez to strony internetowe dostępne pod adresem aff44.com, za pomocą których świadczone są usługi przez Administratora danych osobowych aff44 na rzecz administratora danych osobowych (Reklamodawca/Wydawca).

f). UŻYTKOWNIK – rozumie się przez to osobę odwiedzającą serwisy administratora danych osobowych aff44 sp. z o.o., osobę zamierzającą korzystać lub korzystającą z usług oferowanych przez administratora danych osobowych, w tym osobę rejestrującą się w Serwisie w celu rozpoczęcia współpracy w zakresie afiliacji przez Wydawcę Reklamodawcę)

§.2
Administrator Danych

1). Usługodawca(Wydawca/Reklamodawca) jest administratorem danych osobowych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli Reklamodawca/Wydawca posiada Konto na naszej stronie, to przetwarzamy twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, etc.

2). Dane osobowe przetwarzane są:

a). zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b). zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c). w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d). w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

e). w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez ciebie.

f). w zakresie niezbędnym do zawarcia oraz wykonania umowy o współprace, potwierdzenie tożsamości Użytkownika, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji i zgłoszeń nadużyć.
Podstawa prawna: Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy; realizacja obowiązków prawnych i umownych ciążących na aff44 sp. z o.o.

g). Utrzymywanie oraz komunikowanie się przez strony internetowe, w tym poprzez czat, elektroniczne formularze kontaktowe, newslettery itp.
Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów aff44 sp. z o.o. (tj. komunikacja z Użytkownikami) oraz dodatkowo zgoda – w sytuacji, gdy jest to wymagane (np. przepisami prawa telekomunikacyjnego).

h). Marketing bezpośredni i pośredni produktów i usług (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji).
Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów aff44 sp. z o.o. oraz dodatkowo zgoda – w odniesieniu do elektronicznego oraz telefonicznego kanału komunikacji.

i). Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku z korzystaniem z Serwisu. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów aff44 sp. z o.o., (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).

j). Gromadzenie danych nawigacyjnych, w tym informacji o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie.
Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów aff44 sp. z o.o., (tj. ułatwienie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług).

k). Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji Użytkowników.
Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki związanych z ulepszaniem oferowanych produktów i usług.

l). Zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego; przywrócenie ciągłości działania (np. tworzenie kopii zapasowych).
Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów aff44 sp. z o.o., (tj. zapewnienie bezpieczeństwa).

m). Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego.
Podstawa prawna: Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości.

4). Każda osoba, której dane osobowe  dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5). Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@aff44.com

6). Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

7). Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

8). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

9). Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

10). Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

11). Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

12). Użytkownik, który jedynie odwiedza i przegląda Serwis, nie musi informować o swojej tożsamości, ani ujawniać swoich Danych Osobowych.

13). Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

14). Dane osobowe podawane poprzez nasze strony internetowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

15).W formularzu rejestracyjnym Użytkownik(Wydawca/Reklamodawca) podaje:
Imię
Nazwisko
NIP firmy
Adres mail
Numer telefonu

a). Przekazanie danych osobowych do aff44 sp. z o.o. jest dobrowolne, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację.

b). W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na jego adres e-mail aff44 sp. z o.o. będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

§.3
Pliki cookies

1). Witryny www używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2). Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3). Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

4). Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez nasze firmy w celu optymalizacji działań.

5). Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies, które są:

a). „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b). pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c). „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d). „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e). „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6). Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

7).Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§.4
Odbiorcy danych

1). Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta aff44 sp. z o.o. przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom aff44 sp. z o.o. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

a). Podmioty przetwarzające: aff44 sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie aff44 sp. z o.o.. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych

b). Administratorzy: aff44 sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników.

2). Lokalizacja: Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3). W przypadku skierowania żądania aff44 sp. z o.o. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§.5
Czas przetwarzania danych osobowych

1). Okres przechowywania danych osobowych przez aff44 sp. z o.o. zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

a). w związku z wykonaniem Umowy o współpracę oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.);

b). w związku z utrzymywaniem oraz komunikowaniem się przez strony internetowe – przez okres 30 dni;

c). w związku z obsługą wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do aff44 sp. z o.o. – do czasu wyjaśnienia sprawy objętej wnioskiem, skargą, reklamacją lub innym pismem kierowanych do aff44 sp. z o.o.;

d). w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić aff44 sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

e). w związku z badaniami statystycznymi, działaniami analitycznymi, badaniem satysfakcji – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu wyłącznie w formie zanonimizowanej lub zagregowanej (dane statystyczne);

f). w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres pięciu lat).

§.6
Prawa osób, których dane dotyczą

1). aff44 sp. z o.o. zapewnia realizację praw osób, których dane dotyczą zgodnie z RODO.

2). Prawo do wycofania zgody – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO:

a). Użytkownik ma prawo do wycofania każdej zgody, jakiej udzielił aff44 sp. z o.o.

b). Wycofanie zgody ma skutek od momentu wyrażenia woli cofnięcia zgody.

c). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przez aff44 sp. z o.o. przed cofnięciem zgody.

3). Prawo dostępu do danych – zgodnie art. 15 RODO:

a). Użytkownik ma prawo uzyskać od aff44 sp. z o.o. potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

i. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych

ii. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską

iii. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

4). Prawo do sprostowania danych – zgodnie z art. 16 RODO:

a). Użytkownik ma prawo żądania od aff44 sp. z o.o. niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe.

b). Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

c). Użytkownik może wnieść o sprostowanie lub uzupełnienie danych osobowych w formie wiadomości e-mail na adres wskazany w § 2 pkt. 5 Polityki Prywatności.

5). Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – zgodnie z art. 17 RODO:

a). Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b). Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

i. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

ii. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

iii. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

iv. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

v. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu aff44 sp. z o.o. podlega;

vi. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

c). Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, aff44 sp. z o.o. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega aff44 sp. z o.o.. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług aff44 sp. z o.o., czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z umowami o świadczenie usług.

6). Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO:

a). Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Do czasu rozpatrzenia żądania aff44 sp. z o.o. nie będzie wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b). Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

i. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas aff44 sp. z o.o. ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

ii. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

iii. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

iv. gdy wniósł sprzeciw wobec przetwarzania a jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

7). Prawo do przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO:

a). Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

b). W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, aff44 sp. z o.o. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – aff44 sp. z o.o. nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

c). Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

d). Użytkownik ma prawo żądać od aff44 sp. z o.o. przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

8). Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO;

a). Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli aff44 sp. z o.o. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing usług aff44 sp. z o.o.

b). Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w formie wiadomości e-mail na adres wskazany w § 6 pkt. 2 Polityki Prywatności zawierający informację o rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych usług aff44 sp. z o.o.

c). Jeżeli aff44 sp. z o.o. uzna sprzeciw Użytkownika za zasadny i nie będzie miał/a innej podstawy prawnej do jego przetwarzania danych osobowych, usunie dane osobowe, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

9). Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§.7
Zmiany Polityki Prywatności

1). aff44 sp. z o.o. zarządzająca Serwisem zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie. Aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej aff44.com

2). Pytania związane z Polityką Prywatności można kierować na adres: rodo@aff44.com.

3). Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2019 r.